Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs Walentynkowy”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Walentynkowy” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest „MassInternet Grzegorz Stępień Sp. K.” ul. Zagnańska 149, 25-563 Kielce, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem konkursu jest „GRAŻKA Sp. z o.o.”, ul. 3 Maja 88, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, na profilu Facebooka marki „Grażka – Konstrukcje stalowe” https://www.facebook.com/GrazkaKonstrukcjeStalowe w dniach od 07.02.2023 do 14.02.2023 r. (do godziny 12:00:00).
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

II WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 • Nie jest pracownikiem „GRAŻKA Sp. z o.o.”.
 • Nie jest członkiem rodziny pracownika „GRAŻKA Sp. z o.o.”.
 • Wykonała zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w komentarzach pod postem konkursowym na Facebooku, wypowiedzi na temat „Jak należy dbać o bramę wjazdową, żeby posłużyła na lata…
 • Każda osoba może pozostawić tylko jeden komentarz.
 • W toku Konkursu Uczestnicy są zobowiązani do działania zgodnego z prawem i dobrymi obyczajami. Uczestnicy nie mogą podejmować działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić tym osobom przewagę nad innymi Uczestnikami, w tym nie ingerować w mechanizm Aplikacji Konkursowej w szczególności poprzez użycie skryptu lub oprogramowania, które w jakikolwiek sposób automatyzuje korzystanie z niej.
 • Jeden najciekawszy komentarz zostanie nagrodzony zestawem KLUCZY NASADOWYCH Neo Tools.

III NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest:
 • 1 x profesjonalny zestaw KLUCZY NASADOWYCH Neo Tools 110 sztuk
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal Facebook w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. Zdobywca nagrody może podać adres do wysyłki nagrody, jeśli nie będzie mógł jej odebrać osobiście.
 4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy „GRAŻKA Sp. z o.o.”.

IV DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu wysyłki (w przypadku braku możliwości osobistego odebrania nagrody), niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na profilu Facebook marki „Grażka – Konstrukcje stalowe” https://www.facebook.com/GrazkaKonstrukcjeStalowe, zamieszczonego komentarza (zadania konkursowego).

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator zobowiązany jest przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie przekazana osobiście przez pracownika „GRAŻKA Sp. z o.o.” (Fundatora Nagrody) bądź wysłana kurierem na podany przez Zwycięzcę adres do wysyłki nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem pisma do siedziby organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem portalu Facebook.
 8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6. powyżej nie będą rozpatrywane.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://bramyprodukcja.pl/.
 2. Komisja Konkursowa ma prawo wyeliminować Uczestników, którzy naruszyli postanowienia powyższego regulaminu.

Kielce, dn. 07.02.2023 r.