Regulamin

Regulamin i polityka prywatności sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem bramyprodukcja.pl oraz najważniejsze informacje o Sprzedającym, Sklepie oraz prawach Konsumenta.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego pl jest Grażka Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysko Kamienna, ul. 3 Maja 88, 26-110 Polska NIP 6631879631, REGON 385161555, KRS 0000821128, zwana dalej „Sprzedającym”.
 1. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
  • pod numerem telefonu: + 48 692 094 388 lub + 48 792 612 217 lub +48 508 966 714
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: bramywycena@gmail.com
 1. Do korzystania ze strony internetowej pl w tym do składania zamówień za pośrednictwem tej strony niezbędne jest urządzenie wyposażone w dowolną przeglądarkę internetową

§2 Definicje pojęć stosowanych w Regulaminie 

 1. Sklep – platforma internetowa służąca do sprzedaży produktów Sprzedającego;
 2. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej polegającej na zakupie w Sklepie niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoby fizyczne zawierające Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Kupujący – osoba dokonująca zakupów w Sklepie;
 4. Towary – towary (rzeczy ruchome) zamieszczone na stronie Sklepu celem umożliwienia nabycia przez Kupującego;
 5. Przedmiot Sprzedaży – Towar wybrany przez Kupującego celem zakupu w Sklepie;
 6. Zamówienie – oświadczenie Kupującego określające rodzaj i ilość Towarów zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru stanowiącego Przedmiot Sprzedaży, zawarta przez Sprzedającego z Kupującym za pośrednictwem Sklepu

§3 Informacja na temat Towarów 

 1. Towarami są elementy ogrodzeń, to jest: bramy i furtki oraz akcesoria.
 2. Towary mogą nosić niedoskonałości powstałe w wyniku ocynkowania i składowania oraz indywidualne cechy, które nie są widoczne na zdjęciach zamieszczonych na stronie Sklepu.
 1. Prezentowane w Sklepie zdjęcia Towarów mogą, z uwagi na swój indywidualny charakter, nieznacznie różnić się od oryginału, w szczególności w zakresie barw, czy widoczności faktur.
 2. Właścicielem praw autorskich do wszystkich fotografii Towarów umieszczonych w Sklepie jest Sprzedający, chyba że zaznaczono inaczej. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych w Sklepie lub odsyłanie do nich za pośrednictwem innych stron internetowych bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Sprzedającego.

§4 Składanie Zamówień w Sklepie

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zaakceptowaniem Zamówienia do realizacji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego symbolu w formularzu Zamówienia.
 2. Przeglądanie oferty Sklepu, kierowanie pytań oraz dokonywanie transakcji nie wymaga od Kupującego rejestracji w serwisie (zakupu można dokonać również przez profil gościa lub dzwoniąc, czy składając zamówienie drogą mailową na podany w Sklepie adres).
 3. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami całkowitymi brutto Towarów i podane są w złotych polskich (PLN).
 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową pl, a także pod adresami email: bramywycena@gmail.com lub wawrzenczyk@gmail.com.
 5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internetu, skutkujących brakiem dostępu do serwisu lub wystąpienia innych, niezależnych od Sprzedającego przyczyn. W takim wypadku możliwe nadal pozostaje składanie Zamówień za pośrednictwem wskazanych adresów mailowych.
 6. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia i podane dane kontaktowe: dokładny adres, na który nabyte obiekty mają być dostarczone oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku, gdy Kupujący zechce złożyć kolejne Zamówienie, a jego dane teleadresowe uległy zmianie, jest on zobowiązany do ich zaktualizowania.
 7. W przypadku, gdy podane dane są nieprawidłowe i spowodują wystąpienie szkody po stronie Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami odpowiadającymi wysokości poniesionej szkody.
 8. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.
 9. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Kupującego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Dane osobowe będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polityką prywatności.
 10. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on odpowiedź Sprzedającego potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 11. Następnie, w najbliższym możliwym terminie, ale nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych (tj. nie licząc sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia Zamówienia, na wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia adres email, Sprzedający dostarczy potwierdzenie przekazania Zamówienia do realizacji.
 12. Potwierdzenie przekazania Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 13. Sprzedający zastrzega, że w terminie 14 dni od daty otrzymania Zamówienia może odstąpić od Umowy sprzedaży, jednakże wyłącznie z ważnej przyczyny. W takim wypadku oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane na adres Kupującego, a Sprzedający zwróci Kupującemu niezwłocznie otrzymane środki. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie, z którego będzie wynikało, że wykonanie Zamówienia z przyczyn od Kupującego niezależnych nie było możliwe lub też cena Przedmiotu sprzedaży podana w Sklepie nie pozwoli na wytworzenie Przedmiotu sprzedaży z uwagi na zmiany cen towarów i usług.

§5 Płatność 

 1. Kupujący może dokonać zapłaty za Zamówienie tradycyjnym przelewem na podany poniżej rachunek bankowy Sprzedającego:
  GRAŻKA SP. Z O.O.
  3 Maja 88, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  NIP: 6631879631
  REGON: 385161555
  KRS: 0000821128ING BANK Śląski 11 1050 1201 1000 0091 4107 0129 lub za pośrednictwem platformy płatniczej tpay.com, do której połączenie nastąpi za pośrednictwem Sklepu.
 1. Otrzymanie płatności jest warunkiem potwierdzenia przekazania Zamówienia do realizacji.

§6 Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywać się będzie do 9 tygodni od zaksięgowania wpłaty, w dni robocze, na terenie Polski transportem Sprzedającego. Jest również możliwość odbioru towaru indywidualnie od Sprzedającego, wówczas nie dolicza się kosztów przesyłki. Sprzedający nie dostarcza towarów poza granicami Polski – wówczas możliwy jest tylko odbiór własny przez Kupującego.
 2. Koszt dostawy pokrywa Kupujący. Opłaty mogą się wahać w zależności od Przedmiotu Sprzedaży (przede wszystkim jego wielkości) i odległości dostawy oraz wynikają z wybranej przy składaniu Zamówienia opcji dostawy.
 3. W wyjątkowych przypadkach, tj. ponad 500 km odległości od siedziby Sprzedającego, koszt transportu jest wyliczany indywidualnie, na życzenie Kupującego.
 4. W przypadku odbioru indywidualnego, termin ten jest uzgadniany z Kupującym, z zastrzeżeniem realizacji Przedmiotu Sprzedaży w czasie wskazanym w ust. 1.
 5. Jeżeli Kupujący w kontakcie ze Sprzedającym poprosi o organizację dostawy w przyspieszonym terminie (transportem indywidualnym) wtedy koszt transportu wyliczany jest indywidualnie.
 6. W przypadku dwukrotnej odmowy ustalenia terminu dostawy lub odbioru Przedmiotu Sprzedaży, Sprzedający może odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu kolejnych 2 miesięcy.
 7. Jeżeli Kupujący wybierze opcję odbioru osobistego lub własnego, wówczas po upływie miesiąca od daty ustalonego odbioru, jeżeli Kupujący nie odbierze Przedmiotu Sprzedaży, Sprzedający rozpocznie naliczanie kosztów magazynowania wynoszących 0,2% wartości Przedmiotu Sprzedaży za każdy dzień. W przypadku nieodebrania takiego Przedmiotu Sprzedaży w ciągu 2 miesięcy od daty ustalonego odbioru, Sprzedający może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu.

§7 Odstąpienie od Umowy w przypadku Konsumentów 

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz zwrotu zakupionego w Sklepie Towaru, bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku, Sprzedający dokona zwrotu płatności w terminie dalszych 14 dni od daty zwrócenia Przedmiotu Sprzedaży.
 2. Kupujący opisany w ust. 1 zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki na czas transportu.
 3. W przypadku zwrotu Sprzedający organizuje własny odbiór Przedmiotu Sprzedaży w terminie miesiąca od daty poinformowania o odstąpieniu. Jeżeli takiego transportu w tym czasie Sprzedający nie zapewni, wówczas pokrywa Kupującemu koszty zwrotu przesyłki.
 4. W przypadku zwrotu Przedmiotu Sprzedaży w stanie uszkodzonym lub zniszczonym, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami usunięcia szkody (w przypadku uszkodzenia) lub całą ceną sprzedaży (w przypadku zniszczenia).
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z odstąpienia od Umowy sprzedaży stosując formularz stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Zastosowanie załącznika nie jest jednak obowiązkowe.

§8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedający podkreśla, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą ulegać w procesie produkcji zarysowaniom, wgnieceniom, a ocynk ogniowy jest warstwą techniczną zabezpieczającą przed korozją, nie jest natomiast warstwą ozdobną i nie musi się cechować jednolitością ani gładkością pokrycia.
 2. Opisane w ust. 1 cechy nie stanowią wady i wynikają z właściwości Towarów. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Sprzedaży pozbawiony wad.
 3. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zakupionego przedmiotu pod adresem bramywycena@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę dostawy reklamowanego przedmiotu, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego (naprawa Przedmiotu Sprzedaży, wymiana Przedmiotu Sprzedaży na nowy, wolny od wad albo obniżenie ceny sprzedaży), a także wszelkie okoliczności uzasadniające zdaniem Kupującego reklamację.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej (w zależności od tego, co wskazał Kupujący – jeżeli nie wskazał formy kontaktu, to z zastosowaniem środka kontaktu, za pośrednictwem którego doszło do zgłoszenia reklamacji).

§9 Kupujący nie będący Konsumentami 

 1. W przypadku Kupujących nie będących Konsumentami, Sprzedający wyłącza uprawnienia z tytułu rękojmi rzeczy sprzedanej. Dla tych Kupujących obowiązuje gwarancja Kupującego.
 2. Uprawnienia z tytułu Gwarancji reguluje niniejszy Regulamin w kolejnym paragrafie. 

§10 Gwarancja 

 1. Sprzedający udziela gwarancji dobrej jakości na wykonanie Przedmiotu Sprzedaży na okres 2 lat od daty dostawy.
 2. Sprzedaży na podstawie gwarancji podejmuje się usuwania wszelkich zgłaszanych przez Kupującego wad i usterek, jeżeli powstały one z przyczyn innych niż leżące po stronie Kupującego lub osób trzecich.
 3. W okresie gwarancji Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne wykonanej konstrukcji.
 4. Sprzedający zobowiązuje się usuwać wady lub usterki oraz likwidować awarie w terminie nie dłuższym jednak niż 21 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. W przypadku potrzeby wykonania tych czynności w terminie dłuższym, wynikającym z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, Sprzedający zgłosi to Kupującemu wraz z uzasadnieniem.
 5. Kupujący zobowiązany jest zgłosić pisemnie ujawnione wady i usterki w terminie 7 dni od daty ich wykrycia pod rygorem utraty prawa do gwarancji.
 6. Sprzedający nie odpowiada za wady lub usterki powstały z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub osób trzecich. 

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Sprzedający informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.
 2. Szczegółowe informacje o sposobach opisanych w ust. 1, dochodzeniu roszczeń oraz dostępie do tych procedur znajdują się m.in. pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Sprzedający.
 2. Sklep przetwarza dane osobowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko Kupującego, adres email, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego.
 3. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia w profilu użytkownika, a także prawo do żądania usunięcia danych z bazy Sklepu, po zgłoszeniu takiego żądania w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. Dane osobowe Kupujących są traktowane jako poufne, a także zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim. Mogą być przekazane przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 5. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.
 6. Kupujący, którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie w formułę wypisu zamieszczoną w dolnej części Newslettera i w zakładce ustawienia na profilu użytkownika.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych oraz ochrony prywatności, zostały opublikowane na stronie Polityka prywatności.

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin, stosuje się odpowiednio obowiązujące w Polsce przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa przewidują dla Konsumentów postanowienia korzystniejsze niż w niniejszego Regulaminie, stosuje się te korzystniejsze dla Konsumentów przepisy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zarejestrowani Kupujący zostaną poinformowani o zmianie regulaminu podczas następnego logowania w serwisie i/lub drogą mailową. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, konto Kupującego zostanie usunięte. W każdym jednak przypadku złożenia Zamówienia, dla danego Kupującego na czas jego realizacji obowiązuje Regulamin w brzmieniu z daty złożenia Zamówienia – chyba, że wyrazi On później zgodę na zmianę Regulaminu.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail  bramywycena@gmail.com
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022.

 

Załącznik:

 • Wzór formularza odstąpienia od umowy